Privacy policy

1. Algemeen – waarvoor dient deze privacy policy?

1.1. BZB-Fedafin is ervan overtuigd dat de bescherming van uw persoonlijke gegevens van essentieel belang is. Deze privacy policy beoogt u te informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens door BZB-Fedafin en u een behoorlijke en transparante verwerking te waarborgen.

1.2. Deze privacy policy dekt niet het privacybeleid van derden (w.o. ondernemingen of entiteiten die adverteren in publicaties van BZB-Fedafin noch van websites of applicaties waarnaar wordt verwezen via (zelfs toegestane) hyperlinks op de Website.
Wij raden u aan deze privacy policy zorgvuldig door te nemen.

1.3. In geval van verzoeken of bijkomende vragen kunt u steeds een e-mail richten aan: gdpr@bzb-fedafin.be. Wij zullen u in de regel binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of vraag informeren over het gevolg dat eraan is gegeven.

1.4. BZB-Fedafin behoudt zich het recht voor om deze privacy policy op elk moment te wijzigen. De van toepassing zijnde privacy policy kan u steeds op de Website onder de rubriek ‘Privacy Policy’ terugvinden.

2. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

2.1. BZB-Fedafin is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die zij verkrijgt wanneer u deze meedeelt (bv. via het contactformulier op de Website of door het invullen en opsturen van het lidmaatschapsformulier) of wanneer u de Website bezoekt of die zij verkrijgt van derden.

BZB-Fedafin is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit betekent dat zij het doel en de middelen van de verwerking bepaalt en instaat voor de correcte verwerking van uw persoonsgegevens.

2.2. BZB-Fedafin treft alle passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming zou zijn met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, w.o. de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van 27 april 2016 (hierna: “AVG”).

De aangestelden of medewerkers van BZB-Fedafin, alsook verwerkers die zij inschakelt, die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, hebben evenzeer de verplichting de AVG na te leven.

3. Hoe kunt u BZB-Fedafin contacteren?

U kunt ons contacteren via onderstaande gegevens:

 • Naam: BZB-Fedafin
 • Adres: Einestraat 21
 • 9700 Oudenaarde
 • Ondernemingsnummer: 0466.737.571
 • Telefoonnummer: 055/30.59.89
 • E-mail: gdpr@bzb-fedafin.be
 • Hyperlink Website: www.bzb-fedafin.be

4. Welke gegevens verwerken wij van u?

BZB-Fedafin verwerkt desgevallend:

 • persoonlijke identificatiegegevens (zoals naam, voornaam, adres, emailadres,…);
 • identificatiegegevens en andere gegevens van uw kantoor/ondernemingen waarin u actief bent;
 • financiële informatie : bankrekeningnummer, naam van de rekeninghouder,…
 • elektronische identificatie- en lokalisatiegegevens (inloggegevens, cookies,….).

5. Voor welke doeleinden verwerken wij uw persoonsgegevens?

BZB-Fedafin verwerkt uw persoonsgegevens om (niet limitatief):

 • Een overeenkomst met u te sluiten of uit te voeren.
 • Het via onze nieuwsbrief of andere middelen toesturen van informatie over onze werking, activiteiten, events, diensten en sectornieuws.
 • U als lid van BZB-Fedafin juridisch advies te (laten) verschaffen in het kader van uw beroepsactiviteiten.
 • U als lid van BZB-Fedafin ledenvoordelen te kunnen verstrekken zowel aangeboden door BZB-Fedafin zelf (toegang tot documentatie op het ledengedeelte van onze Website) als voordelen aangeboden door onze partners.
 • De registratie en opvolging van de inschrijving voor events, congressen,…
 • Leden, bezoekers van de website of personen die op een andere manier in contact komen met BZB-Fedafin te prospecteren.
 • In contact te treden met u in het kader van onze activiteiten als beroepsvereniging om de belangen van de sector te behartigen.
 • Te voldoen aan wetgeving en regelgeving die op BZB-Fedafin van toepassing is.
 • Het verzorgen van een optimale werking van de Website. Hiertoe kunnen wij bepaalde elektronische gegevens verwerken zoals cookies en IP-adres wanneer u de website bezoekt of raadpleegt.
 • De fysieke beveiliging van ons gebouw naar aanleiding van een bezoek aan onze kantoren (bv cameraregistratie).

6. Doorgifte van gegevens

De gegevens die BZB-Fedafin over u verkrijgt in het kader van een lidmaatschap, kunnen worden doorgegeven op grond van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen aan commerciële partners (sponsors, partners, …) voor het bekomen van ledenvoordelen, het verbeteren van onze dienstverlening of aan Edfin vzw (het opleidingscentrum verbonden met BZB-Fedafin) met het oog op het aanbieden van opleidingen aan leden. U kan zich op eenvoudig verzoek verzetten tegen een dergelijke doorgifte door dit te laten weten via gdpr@bzb-fedafin.be.

BZB-Fedafin kan verwerkers inschakelen met het oog op het leveren van specifieke diensten en producten. Zij dienen zich evenzeer aan de verplichtingen van de AVG te houden.

BZB-Fedafin kan in sommige gevallen wettelijk verplicht worden uw persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk om de hierboven bepaalde doeleinden te bereiken, tenzij op de bewaring of verwerking ervan bijzondere wettelijke bepalingen van toepassing zijn.

8. Wat zijn uw rechten?

8.1. Recht op inzage van uw persoonsgegevens.
U hebt het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken en desgevallend om inzage te krijgen in die gegevens. U heeft eveneens het recht om voor elke verwerking een overzicht te vragen van de instanties die uw gegevens via BZB-Fedafin ontvangen.

8.2. Recht op verbetering van uw persoonsgegevens die onjuist of onvolledig zouden zijn.

8.3. Recht op verwijdering van uw persoonsgegevens indien:

 • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door BZB-Fedafin werden verwerkt;
 • u een gegeven toestemming heeft ingetrokken;
 • u bezwaar maakt tegen de verwerking;
 • de persoonsgegevens onrechtmatig door BZB-Fedafin zouden zijn verwerkt;
 • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de persoonsgegevens verwerkt zouden zijn in verband met een aanbod van online dienstverlening aan kinderen.

8.4. Recht op beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.

U hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, BZB-Fedafin deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van BZB-Fedafin zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

8.5. Recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt te allen tijde en kosteloos bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing. U kunt dit eenvoudig laten weten via gdpr@bzb-fedafin.be en/of u kunt zich via de Website uitschrijven voor nieuwsbrieven of mailings. In elke nieuwsbrief of mailing wordt u overigens steeds de mogelijkheid geboden om u uit te schrijven.

8.6. Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.

U hebt het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen. Dit recht heeft u enkel indien de verwerking door BZB-Fedafin berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht.

8.7 Indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, hebt u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt hiervoor eenvoudig een verzoek daartoe richten aan gdpr@bzb-fedafin.be.

8.8. De uitoefening van uw rechten, zoals hierboven uiteengezet, is afhankelijk van de vereisten en voorwaarden zoals bepaald in de AVG.

8.9. Voor de uitoefening van bovenstaande rechten kunt u eenvoudigweg een verzoek richten aan BZB-Fedafin op gdpr@bzb-fedafin.be waarbij u zich afdoende dient te identificeren. Wanneer BZB-Fedafin redenen heeft om te twijfelen aan uw identiteit, mag zij u om aanvullende informatie vragen die nodig is ter bevestiging van uw identiteit. Doorgaans zal BZB-Fedafin een kopie van uw identiteitskaart vragen om te verifiëren wie effectief een verzoek indient.

9. Wat zijn onze verplichtingen?

9.1. Wij treffen alle passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Dit behelst onder meer de nodige maatregelen inzake toegangscontrole, encryptie, fysieke en operationele veiligheid, in het bijzonder m.b.t. de Website en de servers van BZB-Fedafin.

9.2. Wij houden een register van onze verwerkingsactiviteiten bij waarin ook de (categorie van) verwerking van uw persoonsgegevens wordt beschreven.

9.3. Wij werken, op hun verzoek, mee met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten.

9.4. Wij zullen, waar nodig en/of verplicht, beveiligingsincidenten en datalekken (met inbegrip van onrechtmatige verwerking, verlies, onbeschikbaarheid, vernietiging, beschadiging of niet toegelaten verspreiding van uw persoonsgegevens) onmiddellijk aan de Gegevensbeschermingsautoriteit melden en dit uiterlijk 72 uur na kennisname daarvan.

9.5. In geval dergelijke inbreuk in verband met uw persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor uw rechten, en onder de voorwaarden zoals bepaald in de AVG, zullen wij dit ook melden aan u.

9.6. In geval u op enigerlei wijze kennis zou krijgen van dergelijke inbreuk of van een inbreuk in verband met persoonsgegevens van anderen, kunt u BZB-Fedafin contacteren op het e-mailadres gdpr@bzb-fedafin.be.

10. Klachten

Mocht u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u zich wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – T: +32(0)2 274 48 00 – E: contact@apd-gba.be).